ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับ ปวช.3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับ ปวช.3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับดีเยี่ยม

  1. นายวันชนะ ลีบำรุง
  2. นายธนานันท์ แซ่เตียว
  3. นางสาวสุนารี ศรีผ่อง เบอร์รี่
นายวันชนะ ลีบำรุง
นายธนานันท์ แซ่เตียว
นางสาวสุนารี ศรีผ่อง เบอร์ร