คณะครูแผนกช่างยนต์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ” สาขาวิชาชีพการบริการยานยนต์

คณะครูแผนกช่างยนต์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ✔️ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ” สาขาวิชาชีพการบริการยานยนต์