สมัครเรียน

ระดับ ปวช.

 • สาขางานบัญชี
 • สาขางานคอมพิวเตอร์
 • สาขางานการโรงเเรม (DVE)
 • สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ (DVE)

ระดับ ปวส.

 • สาขางานบัญชี
 • สาขางานคอมพิวเตอร์
 • สาขางานการโรงเเรม (DVE)
 • สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ (DVE)

เอกสารในการรับสมัครเรียน

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (จำนวน 2 รูป)
 2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน ( จำนวน 1 ชุด )
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ( จำนวน 1 ชุด )
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาเเละมารดา ( จำนวน 1 ชุด )
 5. ใบรับรองผลการเรียน/ปพ/อกสารแสดงว่าจบการศึกษา ( จำนวน 3 ชุด )
  หมายเหตุ : เอกสารที่ไม่ได้ส่งในวันสมัครเรียนให้นำส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศเท่านั้น
  ***วุฒิการศึกษาจะมีการเรียกตรวจในวันเปิดเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับ ปวช.

 • รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ระดับ ปวส.

 • รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ชาญา สมแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 090-9713581

อาจารย์ชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิต 089-9369597

ลงทะเบียนรอการติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม