สาขาการตลาด

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.


สาขาวิชาการบัญชี

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.


สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.


สาขาการโรงแรม

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.


สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.


สาขาวิชาช่างยนต์

ระดับ ปวส.

ระดับ ปวส.


สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

ระดับ ปวส.

ระดับ ปวส.


ข้อมูล วันที่ 1 พ.ค. 2564