ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” สำหรับการพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนากำลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)