การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา