รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด