แนะแนวการศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563