เลื่อนรับประกาศนียบัตร

ตามที่วิทยลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้กำหนดจัดซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น
เนื่องจาก กระทรวงการศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 02145/655 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 คำซับการปฏิบัติกรณีกาจัดประชุม อบม สัมมนาและจัดกิจกรมต่ง ๆ ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้ตระหนักถึงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ดังกล่าว จึงของดการซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และขอเลื่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ออกไปโดยไม่มีกำหนด