ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวลลิตา เขียนจัตุรัส

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดรักการอ่านภาษาไทย

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน