แผนกการจัดการโลจิสต์ติกส์

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม
หัวหน้าแผนกการจัดการโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา)
สถาบัน : Burapha University

นางวัชรี สีแดง
อาจารย์แผนกการจัดการโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวนฤมล ไม้น้อย
อาจารย์แผนกการจัดการโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา