แผนกการโรงแรม

นางชาญา สมแก้ว
หัวหน้าแผนกการโรงแรมและการบริการ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา)
สถาบัน : Burapha University

นางเสาวภา โมริดา
อาจารย์แผนกการโรงแรมและการบริการ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวทิพวรรณ โคกรักษา
อาจารย์แผนกการโรงแรมและการบริการ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏเทพสตรี

นางสาวพัชราพร ชัยเทศ
อาจารย์แผนกการโรงแรมและการบริการ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวปภัสวริญญ์ พันธ์ธระณี
อาจารย์แผนกการโรงแรมและการบริการ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม