แผนกช่างยนต์

นายวุฒิพงศ์ ตื้อคำ
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายบุญฤทธิ์ มีคุณ
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายเนรมิตร ภักดี
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าที่ร้อยตรีทัศพร ทานา
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายประกาศิต ธรรมวงษ์
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นายเชิดวงศ์ ฤกษ์ใหญ่
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวดวงใจ โสภา
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายสังคม ปณะราช
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

นายเอกณรินทร์ รุ่งชัยชนะ
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นายชัชวาลย์ อินทร์อำคา
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

นายตะวัน สิงห์แก้ว
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสหกรรมบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. เครื่องกล)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

นายทวีศักดิ์ อำภา
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : -
สถาบัน : -