แผนกสามัญ

นางสาวณัชมน เพ็งศรี
อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : วิทยาลัยครูเทพสตรี

นายณรงค์ ทะโคดา
อาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา

วุฒิการศึกษา : ศาสนศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

นายรงษ์ เรืองวงษ์
อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิต
หัวหน้างานแนะแนว-ประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) วิชาเอกจิตวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นางสาวทิศารัตน์ กรุณา
อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางสาวราตรี เอี่ยมองค์
อาจารย์สอนวิชาพละศึกษา

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวศกุลตลา ทองเชื้อ
อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวดวงฤดี ศรีมณี
อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายพรพิชัย อรรคบุตร
อาจารย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันการพลศึกา วิทยาเขตศรีสะเกษ

นายกริษณุ ไชยวงษ์
อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวชลธิชา แก้วพันยู
อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นางสาวนิภาภรณ์ สุระพันธ์
อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางสาวชุติมา วิยาสิงห์
อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา : -
สถาบัน : -

นางสาวอัจฉรา สุขเกษม
อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย

วุฒิการศึกษา : -
สถาบัน : -

นางสาวอภิญญา ตะโย
อาจารย์บรรณารักษ์

วุฒิการศึกษา : -
สถาบัน : -

นางณัฏฐา ทะโคดา
อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์