เจ้าหน้าที่

นายผัน นวลรื่น
เจ้าหน้าที่สโตร์ช่างยนต์
นายฉัตรชัย พลศรี
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
นายวินัย บุญเลิศ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายชูเกียรติ ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางพรจิตร ทองพิชิตกุล
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นางสมหวัง สาระ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายนพพล เสียงใส
เจ้าหน้าที่สโตร์อิเล็กทรอนิกส์
นางบูชา สุทธิดา
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายสุนันท์ การสมมุติ
เจ้าหน้าที่สโตร์อิเล็กทรอนิกส์
นางรุ่งมณี นาคะชัย
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายคำพา ม่วงงาม
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด