วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรม “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express เบื้องต้น เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชี” ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 โดยวิทยากรจากบริษัท ดี ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ จำกัด

Read more