ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวกัญญณัฐ มิ่งหม

Read more

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวลลิตา เขียนจัต

Read more

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเกรียงศักดิ์ คงมั

Read more

อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)

วันที่ 10-12 กันยายน 2563 อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าร่วม อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์

Read more

Folk song

ช่วงพักเที่ยง เรามาพักสมองกับวงดนตรี Folk song🎤🎶
จากเพื่อนๆชมรมดนตรี A-TECH PATTAYA
อะหรือ อะหรือ.. อะหรือว่า‼️ เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากปลดปล่อย
ก็ร่วมแจมกับพวกเราได้ บริเวณลานอเนกประสงค์ 🎶…

Read more

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “โรงแรมวิสต้าพัทยา”

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “โรงแรมวิสต้าพัทยา”
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการปฏิบัติงานโรงแรม ตลอดจนการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

Read more