ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา “เข้ารับ” การประเมินจากคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด สังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา