อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)

วันที่ 10-12 กันยายน 2563 อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าร่วม อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์

Read more

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “โรงแรมวิสต้าพัทยา”

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “โรงแรมวิสต้าพัทยา”
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการปฏิบัติงานโรงแรม ตลอดจนการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

Read more

เลื่อนรับประกาศนียบัตร

ตามที่วิทยลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้กำหนดจัดซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น

Read more