ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ได้คะแนน (V-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับดีเยี่ยม

  1. นายณปราชป์ศร นิยาโส
  2. นายธนกร โจนส์
  3. นายบุญพิทักษ์ สว่างวงษ์
  4. นางสาวภัทรนันท์ อนันต์พรกีรติ
    ได้คะแนนสมรรถนะภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับดีเยี่ยม และได้รับวุฒิบัตร English Proficiency จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)