1. ต้นแบบแผนการเรียนรู้

1.1 แผนการเรียนรู้ของ อาจารย์พัชราพร  ชัยเทศ (คลิกที่นี่)
1.2 แผนการเรียนรู้ของ อาจารย์ณัฎฐา  ทะโคดา (คลิกที่นี่)

2. ต้นแบบการสอน

2.1 ตัวอย่างการสอนของ อาจารย์เสาวภา  โมริดา

3. ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

3.1 ตัวอย่างการสอนของ อาจารย์นันท์นภัส  ศิรวงศ์ภัสสรา
3.2 ตัวอย่างการสอนของ อาจารย์วัชรี  สีแดง
3.3 ตัวอย่างการสอนของ อาจารย์พัชราพร  ชัยเทศ
3.4 ตัวอย่างสื่อการสอนโดยใช้ภาพนิ่ง
3.5 ตัวอย่างสื่อการสอนโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว
3.6 ตัวอย่างสื่อการสอนโดยใช้วิดิโอ

การทำงานของระบบคลัทช์รถยนต์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์

ทำไมถึงต้องมีการค้าเสรี

ไทยศูนย์กลาง Logistic เชื่อมโยง CLMVT กับตลาดโลก

Why shapes of wine glasses matter

3.7 ตัวอย่างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Power Point

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (คลิกที่นี่)


4. ต้นแบบติดตามผู้เรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์

4.1 ตัวอย่างการติดตามเข้าเรียนของ อาจารย์ณัชมน เพ็งศรี

5. ต้นแบบติดตามการส่งงาน

5.1 ตัวอย่างการติดตามงานของ อาจารย์สัญญา สำเภา