ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับดีเยี่ยมทั้ง 4 สมรรรถนะ ได้แก่ นางสาวฉัตรลดา พริสซิลลา คราเมอร์ สาขาวิชาการโรงแรม และ นายฌ๊องปอล ดามี สาขาวิชาโลจิสติกส์