ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวปพิชญา  ท

Read more

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวธีรนันท์ เผือก

Read more

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวกัญญณัฐ มิ่งหม

Read more

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวลลิตา เขียนจัต

Read more

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเกรียงศักดิ์ คงมั

Read more

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (กลุ่มภาคกลาง)

A-TECH PATTAYA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (กลุ่มภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563
โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Read more

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28-29 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562
ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Read more

รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Read more

มอบรางวัลให้กับผู้ประกวด Miss อาเซียน (ASEAN)

มอบรางวัลให้กับผู้ประกวด Miss อาเซียน (ASEAN)โดยอาจารย์วันวิสา โรจนบุญธรรม
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Read more